1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu LekcjeMilosci.tv(dalej „Regulamin„). 

1.2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

1.3. Usługodawcą usług dostępnych w Serwisie  jest Joanna Lelejko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  „SO SPECIAL Joanna Lelejko”, z siedzibą w Warszawie (02-934), ul. Korczyńska 2 m. 14, posiadająca NIP: 5213458174 oraz REGON: 380135100  zwana dalej „Usługodawca„.

1.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego. W razie ewentualnej sprzeczności treści Regulaminu z przepisami prawa, w tym w szczególności dotyczącymi konsumentów, pierwszeństwo zawsze mają przepisy prawa.

1.5. Kontakt do Usługodawcy: mail: lekcjemilosci@gmail.com oraz telefon: 504-004-432.

  1. Definicje

2.1. Serwis – serwis internetowy LekcjeMilosci.tv dostępny pod adresem internetowym www.lekcjemilosci.tv , oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, funkcjonujący na platformie internetowej (platforma streamingowa) będącej własnością Usługodawcy, na który składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Serwis dostępny jest także w wersji mobilnej umożliwiającej korzystanie na telefonie komórkowym.

2.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności posiadająca konto w Serwisie i uzyskująca dostęp do Usług w Serwisie. Konto Użytkownika w Serwisie może zarejestrować osoba, która ukończyła 16 lat.

2.3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. W ramach Serwisu dostępne są Usługi i w ramach Usług odpłatny dostęp do Produktów (w zależności od zakresu Produktów wybrany przez Użytkownika).

2.4. Produkt – przedmiot świadczonej w Serwisie przez Usługodawcę Usługi rzecz zarejestrowanych Użytkowników (np. w formie pakietów lub programów); dostępność danego Produktu może być limitowana przez Usługodawcę na zasadach przez niego określonych. 

2.5. Umowa – umowa zawierana między Użytkownikiem i Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do Usługi, a której treść wyznaczają Regulamin i ewentualne dodatkowe uzgodnienia między jej stronami.

2.6. Panel – funkcjonalność w ramach Serwisu udostępniająca Użytkownikowi określone informacje dotyczące korzystania przez niego z Serwisu, w tym Usług i Produktów oraz informacje na temat samego Serwisu oraz Usługodawcy. 

  1. Zasady dostępu do Serwisu 

3.1. Korzystanie z poszczególnych Usług wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie. Rejestracja dokonywana jest z wykorzystaniem adresu e-mail. Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta w Serwisie jest konieczne do celów autoryzacji danej osoby. 

3.2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji (w tym podanie adresu e-mail jako loginu i ustanowienie zabezpieczenia w postaci hasła) oraz zaakceptowanie Regulaminu.

3.3. Akceptacja Regulaminu ma charakter dobrowolny, jednak w celu korzystania z Serwisu (w szczególności z Usług konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu). 

3.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść przekazanych przez siebie danych oraz informacji w ramach procesu rejestracji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy oraz wspomnianych osób trzecich.

3.5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji konta w Serwisie.

3.6. Rejestracja Użytkownika w Serwisie skutkuje powstaniem konta Użytkownika. 

3.7. Z jednego konta w Serwisie może korzystać tylko jedna osoba (Użytkownik). W szczególności niedozwolone jest udostępnianie hasła lub w inny sposób dostępu do Serwisu przez Użytkownika innym osobom niż Użytkownik.  

3.8. Użytkownik może zarządzać swoim kontem oraz uzyskać spersonalizowane informacje dotyczące Usług oraz Produktów poprzez Panel (np. uzyskać informacje o: posiadanych Produktach, okresie rozliczeniowym, dokonać zmiany formy płatności, dokonać zmiany, przedłużenia lub anulowania subskrypcji) za pomocą określonych funkcjonalności Panelu.

3.9. Użytkownik jest uprawniony do włączenia, zmiany bądź wyłączenia subskrypcji poprzez Panel w dowolnym momencie. Wyłączenie subskrypcji uniemożliwia dostęp do wykupionego wcześniej Produktu w kolejnych okresach rozliczeniowych (jednak Użytkownik będzie mógł korzystać z Produktu do końca danego okresu rozliczeniowego). W celu usunięcia konta Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez e-mail: lekcjemilosci@gmail.com wysyłając wniosek o usunięcie konta (z wykorzystaniem adresu e-mail wskazanego do rejestracji w Portalu). W takim wypadku Usługodawca usunie konto niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia mu wniosku Użytkownika.

3.10. Niedozwolone jest pobieranie materiałów umieszczonych w Serwisie oraz ich rozpowszechnianie, tworzenie innych utworów z wykorzystaniem obrazu lub dźwięku (lub ich fragmentów), w szczególności niedozwolone jest dalsze udostępnianie w sieci i wszelka działalność zarobkowa z wykorzystaniem materiałów umieszczonych w Serwisie bez uzyskania wyraźnej uprzedniej zgody Usługodawcy (z wyłączeniem przypadków dopuszczonych przez obowiązujące przepisy (w tym w szczególności zapisy dotyczące tzw. dozwolonego użytku zawarte w art. 23 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Materiały takie stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i tym samym korzystają z ochrony prawa.

3.11. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo bądź materiał dźwiękowe.

3.12. Problemy techniczne występujące na sprzęcie komputerowym bądź mobilnym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług w Serwisie.

3.13. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkować mogą zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione, z wyłączeniem przypadków dozwolonych przez obowiązujące przepisy (np. art. 23 i następne ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

3.14. Dostęp i korzystanie z Serwisu oraz oferowanych w nim Usług jest dla Użytkowników komputerów korzystających z systemu operacyjnego Windows w wersji 7 lub wyższej, MacOS X 10.10 lub wyższej, Linux za pośrednictwem aktualnej wersji przeglądarek internetowych takich jak: aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsługę plików „cookies” i JavaScript oraz wspierać technologię zabezpieczeń do treści DRM: Widevine Modular, Fair Play lub Play Ready.

3.15. Dostęp i korzystanie z usługi w przypadku pozostałych urządzeń możliwy jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych we własnym zakresie:

a) hardware,

b) połączenie z siecią Internet,

c) Przeglądarka internetowa,

d) inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

  1. Zasady świadczenia Usług (korzystania z Produktów)

4.1. Korzystanie z Usług Serwisu wymaga zalogowania do Serwisu z wykorzystaniem loginu oraz hasła ustanowionych przez Użytkownika podczas rejestracji (względnie zmienionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu).

4.2. W ramach Serwisu mogą być dostępne następujące opcje korzystania z Usług:

a) dostęp do wybranego przez Użytkownika jednego Produktu oferowanego w Serwisie w ramach pakietów lub programów (dostęp ograniczony);

b) dostęp do wszystkich Produktów oferowanych w Serwisie w ramach pakietów lub programów(pełen dostęp).

4.3. Konkretny rodzaj Produktu zamawiany przez Użytkownika poprzez Serwis w ramach procesu zakupu wskazywany jest w Panelu w koszyku zakupowym (wraz z opisem oraz informacją o cenie za dany okres rozliczeniowy). 

4.4. Korzystanie z Usługi jest co do zasady odpłatne na zasadach subskrypcji tj. płatność za dostęp Użytkownika do Produktów w ramach poszczególnych okresów rozliczeniowych. 

4.5. Każdy okres rozliczeniowy wynosi nie więcej niż 30  dni (o ile nie wskazano wyraźnie inaczej w opisie danego Produktu). Oznacza to, że  Produkt zamówiony  w danym dniu miesiąca jest dostępny dla Użytkownika do tego samego dnia kolejnego miesiąca, a w przypadku miesięcy krótszych niż miesiąc, w którym dokonano zamówienia będzie dostępny do ostatniego dnia miesiąca.

4.6. Płatność za Usługi następuje poprzez bramkę zarządzaną przez operatora płatności i na zasadach przez niego określonych. Użytkownik dokonuje płatności z wykorzystaniem karty płatniczej (podczas płatności za Usługi Użytkownik wskazuje numer karty płatniczej powiązanej z numerem rachunku bankowego, z którego będą pobierane środki za poszczególne okresy rozliczeniowe w ramach subskrypcji).  

4.7. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o uzyskaniu dostępu do Usługi (Produktu w ramach Usługi) wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany podczas procesu uzyskiwania tego dostępu.

4.8. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia dostępu do danej Usługi.

4.9. Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących w się ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. O ile nie wskazano inaczej w treści Serwisu lub danej oferty/promocji poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników dostęp do Usługi. 

4.10. W przypadku zmiany ceny Produktu lub Usługi, nowa cena będzie miała zastosowanie do Produktów lub Usług zakupionych po dacie zmiany ceny. Oznacza to, że w przypadku anulowania subskrypcji, przy odnowieniu subskrypcji będzie mieć zastosowanie już nowa cena. Dopóki zaś Użytkownik nie anuluje subskrypcji, obowiązują go poprzednia cena (cena sprzed zmiana, obowiązująca w dniu zakupu danego Produktu przez Użytkownika). 

4.11. Użytkownik w każdym momencie może dokonać zmiany zakresu Usług na mniejszy lub większy (w tym zmienić Produkty) poprzez Panel.  

4.12. W przypadku zwiększenia zakresu Usług  (tj. przejścia z dostępu do pojedynczego Produktu na dostęp do wszystkich Produktów) dotychczasowa wysokość płatności w ramach subskrypcji zostanie odpowiednio zmodyfikowana (o wyższą kwotę) tj. proporcjonalnie względem pozostałej części bieżącego okresu rozliczeniowego w ramach płatności należnej za kolejny okres rozliczeniowy. W takim wypadku konieczne będzie podanie przez Użytkownika danych wymaganych przy płatności (numer karty płatniczej). W takim wypadku data odnawiania subskrypcji pozostaje bez zmian.

4.13. W przypadku zmniejszenia zakresu Usług (ograniczenie liczby Produktów) dotychczasowa wysokość płatności w ramach subskrypcji zostanie odpowiednio zmodyfikowana. Nowa, niższa kwota subskrypcji pobierana za dostęp do pojedynczego Produktu, zostanie pobrana w kolejnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym dokonano opisanej zmiany (data odnawiania subskrypcji pozostaje bez zmian).  

4.14. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania zakresu Produktów z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia dostępu do Usługi.

4.15. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od Umowy na udostępnianie treści cyfrowych w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz przyjęciu tej informacji do wiadomości przez konsumenta, a także dostarczeniu konsumentowi informacji o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

4.16. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

4.17. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

  • a) w przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu lub odpowiednio usunąć konto w Serwisie. 
  • b) w przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres e-mail lekcjemilosci@gmail.com  o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Serwisu LekcjeMilosci.tv , Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie, podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”. 

4.18. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

4.19. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

4.20. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w Serwisie, zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Produktów odpłatnych (tj. uzyskania możliwości ich streamowania/odtwarzania) oraz przyjęciu tej informacji do wiadomości przez konsumenta, a także dostarczeniu konsumentowi informacji o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

4.21. Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który korzysta z Usługi w sposób naruszający obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.22. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy urządzenie, na którym chce korzystać z Usługi spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

  1. Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów

5.1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres siedziby Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres lekcjemilosci@gmail.com .

5.2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail podany podczas rejestracji) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz wskazanie ewentualnych roszczeń w zakresie rozpoznania reklamacji.

5.3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę.

5.4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoznanie reklamacji poprzez otrzymanie decyzji w zakresie jej rozpoznania w postaci wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

5.5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php   

5.6. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

5.7. Usługodawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  1. Dane Osobowe

6.1. Usługodawca zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy mogą być zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem dla celów związanych z wykonywaniem Usługi lub/i celów wskazanych w Regulaminie.

6.2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Użytkownicy mogą skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres: lekcjemilosci@gmail.com .

6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest podjęcie działań w związku z realizacją Usług i zapewnieniem realizacji zobowiązań Usługodawcy przyjętych na podstawie przepisów Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:

a) prowadzenie działalności przez Usługodawcę,

b) rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;

c) ustalanie lub dochodzenie przez Usługodawcę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.

6.4. dodane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Usług oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, o których mowa w punkcie 6.3 powyżej.

6.5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Usług przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z odpowiednich stosunków prawnych.

6.6. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 6.3 powyżej. 

6.7. Usługodawca nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

6.8. Usługodawca nie podejmuje w oparciu o dane osobowe Użytkowników, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

6.9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesach administratora lub strony trzeciej; b. przeniesienia danych osobowych Użytkownika, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Usługodawcy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Usługodawcy i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności; c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z wymienionych uprawnień Użytkownicy mogą skorzystać kontaktując się na adres mailowy lekcjemilosci@gmail.com .

6.10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.11. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez maksymalny okres sześciu lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych osobowych.

6.12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z Usług. Odmowa podania przez Użytkownika danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z wybranych Usług.

  1. Zmiany Regulaminu

7.1. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu z ważnych przyczyn związanych z technicznym aspektem funkcjonowania Serwisu (rozwój nowych środków komunikacji lub środków i sposobów korzystania z Internetu, rozwój techniczny usług video na żądanie i podobnych, zmiany treści dostępnych w Serwisie, zmiany formy płatności) bądź w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa lub odpowiednio decyzji właściwych organów publicznych mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu, a także mailowo na adres służący do korzystania z Serwisu.

7.2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni na co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie. Informacja dotycząca zmian Regulaminu oraz daty ich wejścia w życie będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną lub poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. 

7.3. Użytkownik posiadający konto w Serwisie, który nie zgadza się na zmiany w Regulaminie, będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy w zakresie tego konta ze skutkiem na dzień wejścia w życie zapowiedzianej zmiany Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy równocześnie z informacją o planowanej zmianie Regulaminu i terminie jej wejścia w życie.

7.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu.